• Podmínky a zásady vzdělávání ve školním roce 2020-2021

  Vážení rodiče,

  výchova a vzdělávání ve školách (MŠ, ZŠ) a školských zařízeních (ŠD, ŠJ) ve školním roce 2020-2021, v souvislosti s probíhající pandemií covid-19, bude probíhat podle povinností a pokynů MŠMT a dále s využitím doporučení ČŠI. V následující části textu jsem vybral zásadní pokyny a postupy, které se budou na naší škole uplatňovat:

  - učitelé na základě vyhodnocení probraných témat (učiva) ve 2. pololetí školního roku 2019-2020 zakotvených ve školním vzdělávacím programu rozhodnou, která případná neprobraná témata přesunou do nového školního roku, či je dokonce vypustí, aby tak zamezili přetěžování žáků

  - při vzdělávání bude maximálním způsobem respektována individualita žáka, bude kladen důraz na adaptaci žáků po návratu do školy

  - v prvních týdnech budou dosažené znalosti žáků ověřovány bez nutnosti hodnocení známkou, budou využívány zásady formativního hodnocení

  - většina aktivit, které doplňovaly výuku a byly motivací pro žáky a kde docházelo k masové účasti a vysokému sociálnímu kontaktu (projektové dny, zahraniční zájezdy, zájmové kroužky,  škola v přírodě, lyžařský výcvik, ..), minimálně v 1. pololetí nebudou organizovány nebo značně omezeny

  - pokud na základě opatření není možná osobní přítomnost většiny žáků třídy, potom poskytuje škola žákům vzdělávání distančním způsobem

  - žáci mají povinnost vzdělávat se distančním způsobem

   

  Dále škola:

  a/ zajistí stravování žáků za zvýšených hygienických podmínek

  - žákům není umožněn samoobslužný výdej (nemohou si sami odebírat příbory a skleničky)

  - použité nádobí odnášejí sami (u nižších ročníků s pomocí pracovníka školy)

  - vzhledem k omezenému počtu pracovníků školní jídelny zajišťující výdej stravy a k navýšenému počtu úkonů není umožněno následné přidávání

  b/ zajistí provoz školní družiny za zvýšených hygienických podmínek

  c/ vyčlení místnost pro žáky se zjevnými příznaky infekčního onemocnění, informuje ihned zákonného zástupce, který telefonicky kontaktuje praktického lékaře

   

  V Loučeni 31.8.2020.                                                                                                   Mgr. Zd. Kubálek

 • Režim prvního dne školního roku 2020/2021

  Vážení rodiče,

  vzhledem k opatřením ministerstva školství a ministerstva zdravotnictví, která jsou platná od 1.9.2020, bude první den nového školního roku probíhat následovně:

  - zahájení nového školního roku proběhne před hlavním vchodem do budovy školy a bude se týkat pouze prvňáčků, žáci ostatních ročníků se přemístí pod vedením třídních učitelů do svých kmenových učeben

  - všichni jsme si vědomi, že první den povinné školní docházky je pro prvňáčky a jejich rodiče významnou životní událostí, a proto nechceme, abyste o tuto radost přišli

  - je nutné dodržet nezbytná hygienická opatření, abychom maximálně eliminovali případnou infekční nákazu, proto před vstupem do budovy školy každá doprovázející osoba bude mít nasazenou ochranou roušku a ve vestibulu školy provede dizinfekci rukou

  - do učebny 1. ročníku budou mít, s ohledem na vládní opatření, přístup jen rodiče, případně jiní zákonní zástupci

  - setrvání v kmenové učebně s třídním učitelem bude na nezbytně nutnou dobu

  Chtěl bych tímto poprosit rodiče, aby toto opatření s ohledem na zdraví svých dětí a zaměstnanců školy, respektovali.

   

                                                                                                                            Mgr. Zd. Kubálek, ř.š.

 • Úřední hodiny

  Základní škola a mateřská škola Loučeň

  Loučeň 381, 289 37 Loučeň

  e-mail: kubalek@zs-loucen.cz, www.zs-loucen.cz

   

   

  ÚŘEDNÍ HODINY

  O HLAVNÍCH PRÁZDNINÁCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2019-2020

  Út  7.7.            9 – 11h.

  Po  13.7.         9 – 11h.

  Po  20.7.         9 – 11h.

  Po  27.7    .     9 – 11h.

  Po  3.8.          9 – 11h.

   Po  17.8.        9 – 11h.   

  Po  24.8.        9 – 11h.   

   

     

  Dále od 25.8. do 28.8. v době od 8.00 do 12.00h.

   

  Neodkladné záležitosti je možné konzultovat na telefonním čísle 739572053

   

                                                                                                                                      Mgr. Zdeněk Kubálek,ř.š.

 • Hodnocení výsledků vzdělávání za 2. pololetí školního roku 2019-2020

  Vážení rodiče,

  na základě vyhlášky č. 211/2020 Sb. a jednotného postupu pedagogů naší školy bude hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 2. pololetí školního roku 2019-2020 vycházet z následujících skutečností:

  • klasifikačních podkladů získaných do 10.3.2020
  • podpůrně ze vzdělávacích aktivit ve škole
  • podpůrně z distančního vzdělávání (snaha o pravidelnou a samostatnou práci, včasné odevzdávání úkolů, portfolia prací žáků)
  • podpůrně z hodnocení výsledků vzdělávání žáka za 1. pololetí
  • respektování rozdílných individuálních podmínek na domácí přípravu
  • pro hodnocení bude použita klasifikace (klasifikační stupně)

   

 • Předávání vysvědčení

  Vážení rodiče,

  níže uvádím pokyny MŠMT k předávání vysvědčení na konci školního roku (pouze základní informace). 

  • povinnost předložení čestného prohlášení u žáků, kteří ho doposud neodevzdali

  • předání vysvědčení se mohou účastnit všichni žáci bez omezení počtu a skladby skupin

  Na naší škole se bude předávat vysvědčení v pátek 26.6.2020 od 7.30 do 8.15h.

   

 • Kritéria pro přijetí do ŠD

  Dodatek č. 1/2020

   

  ke Směrnici č. 14 ze dne 14.5.2014 – Přijímání žáků do školní družiny (kritéria pro přijetí)

   

  III. Kritéria pro přijetí žáků do ŠD

  a/   Ředitel ZŠ a MŠ Loučeň stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí žáka k zájmovému vzdělávání (školní družina), kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci žáků překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu žáků pro školní družinu:

   

  1. Žák se vzdělává v prvním až čtvrtém ročníku ZŠ Loučeň.
  2. Dojíždějící žáci 5.ročníku, kteří čekají na nejbližší autobusový spoj (po vyučování), nebo o přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučovacím blokem, případně při čekání na zájmový kroužek.

   

  • Při rozhodování o přijetí žáka do ŠD bude ředitel ZŠ a MŠ Loučeň brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1) až 2). 

   

  IV.  Závěrečné ustanovení

  Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1.6.2020 a ruší Dodatek  č. 3/2017.

   

  Mgr. Zd. Kubálek, ř.š.

 • Provoz o hlavních prázdninách

  V odkazu níže je rozpis provozů všech organizačních jednotek.

  Provoz_o_hlavnich_prazdninach_2019-2020.docx​​​​​​​

 • Vzdělávací aktivity žáků 2. stupně

  Vážení rodiče žáků 2. stupně, 

  v souvislosti s aktuálním mimořádným opatřením (aktualizováno 27.5.2020) a možnostmi školy Vás informuji o režimu Vašich dětí od 8.6.2020.

  • žáci 9. ročníku ukončí nastavený režim konzultací (M, Čj) k přípravě na přijímací řízení na SŠ ke dni 5.6.2020
  • distanční vzdělávání pro všechny žáky 2. stupně bude ukončeno 12.6.2020

  Od 8.6.2020 bude žákům 2. stupně umožněna přítomnost ve škole z těchto důvodů:

  • individuální či skupinové konzultace pouze v předem domluvených dnech (informace od TU)
  • vyzvednutí školních potřeb a jiných osobních věcí, odevzdání klíčů od šatních skříněk
  • odevzdání a převzetí učebnic
  • doplacení, případně vrácení peněz za neposkytnuté služby
  • třídnické hodiny
  • předání vysvědčení

  Uvedené možnosti mají občasný a krátkodobý charakter.

  Přesný harmonogram bude včas zaslán třídním učitelem.

  Při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení.

 • Další pracovní výsledky žáků 6. ročníku

  1. V tomto období, kdy jsme nemohli nikam cestovat, jsme s žáky 6.tříd virtuálně cestovali po velmi zajímavém "černém" kontinentu, který je kousek od Evropy. Jedná se o velmi pestrou a zajímavou Afriku. Pomocí projektu se můžeme i vy s námi vydat na velmi zajímavou cestu a navštívit tak tento rozporuplný kontinent, který nabízí širokou škálu z fauny a flory a zároveň se potýká s obrovskými problémy.

  2. Pojďte s námi do přírody, kde můžete potkat zástupce hmyzu, který se nejčastěji vyskutuje kolem nás a je naší nedílnou součástí. Vytvořili žáci 6.tříd během distanční výuky-šikulové.

 • Poptávka na pracovní pozice

  Základní škola a mateřská škola Loučeň hledá vhodné kandidáty na následující pracovní pozice:

  Učitel/ka/ ZŠ pro II. stupeň

  Požadujeme:

  • Odborná kvalifikace
  • Čj výhodou
  • Kladný vztah k dětem

  Nabízíme:

  • Plný úvazek
  • Příjemný kolektiv
  • Kvalifikační růst
  • Nástup 1.9.2020

  Asistent/ka/ pedagoga na ZŠ

  ​​​​​​​Požadujeme:

  • Odborná kvalifikace
  • Kladný vztah k dětem

  Nabízíme: 

  • Úvazek 0,75
  • Příjemný kolektiv
  • Nástup 1.9.2020

   

 • Výsledky přijímacího řízení do MŠ

  Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání do MŠ Loučeň pro školní rok 2020-2021 naleznete v následujícím odkazu:

  Vysledky_prijimaciho_rizeni_do_MS_2020.docx​​​​​​​

 • Zájem o služby ŠD ve dnech 29.6. - 3.7.2020

  Vážení rodiče,

  žádám Vás o závazné vyjádření, zda Vaše dítě bude ve dnech 29.6. - 3.7. navštěvovat školní družinu. Vaši volbu sdělte telefonicky vedoucí vychovatelce ŠD na číslo 734132599, a to nejpozději do 3.6.2020. V případě nízkého zájmu, méně než 12 účastníků, bude provoz ŠD přerušen.

 • Výsledky přijímacího řízení do MŠ

  Vážení rodiče, 

  oznamuji Vám, že výsledky přijímacího řízení dětí do MŠ, které měly být zveřejněny dnes (22.5.2020), budou vyvěšeny v úterý 26.5.2020 z důvodu umožnění náhlédnutí do spisu některým žadatelům před vydáním rozhodnutí.

 • Výrobky žáků

  Během distanční výuky se žáci 6.ročníku zúčastnili výzvy na téma: 3D model ze světa hmyzu

  Použít přitom měli především ovoce a zeleninu. Důraz byl kladen na popis stavby těla jednotlivých zástupců. Můžete sami posoudit, že žáci byli velmi tvořiví a hravě si s takovouto výzvou poradili:

  Mgr. L. Adamkovičová

 • Organizace vzdělávacích aktivit pro 1. stupeň

  Informace k organizaci vzdělávacích aktivit od 25.5.2020

   

  Vážení rodiče,

   

  na základě Vámi zaslaných přihlášek k vzdělávacím aktivitám pro žáky 1. stupně od 25.5.2020 jsme vytvořili  následující skupiny a stanovili tento denní režim:

   

  Skupiny:                                       dopoledne                  odpoledne       

  1. skupina - žáci 1. A                     Mgr. Kubová                Kovářová

  2. skupina - žáci 1. B                     Mgr. Krpata                 Grusová, DiS.

  3. skupina - žáci 2. roč.                 Mgr. Mikolášová          Koldová

  4. skupina - žáci 3. roč.                 Bc.Tomanová L.          -----------

  5. skupina - žáci 4. roč.                 Suchopárková             -----------

  6. skupina - žáci 5. roč.                 Vrabcová                     -----------

   

  • Dopolení blok začíná v 7.30 hod., končí v 12.00 hod. (včetně oběda)
  • Odpolední blok je od 12.00 do 16.00 hod.
  • Vyzvednutí žáků z odpoledního bloku je možné od 15.00 do 16.00 hod.
  • Žáci před vstupem do školy odevzdají čestné prohlášení (s datem 24.5.2020), jinak nebudou vpuštěni do školy.
 • Organizace výuky od 25.5.2020

  Vážení rodiče,

  v níže uvedeném odkazu Vám zasílám pokyny k organizaci vzdělávacích aktivit pro žáky 1. stupně od 25.5.2020.

  ORGANIZACNI_POKYNY_K_PROVOZU_SKOLY.docx

  Prihlaska_ke_vzdel._aktivitam_v_dobe_od_25.5.2020.docx

  priloha_cestne_prohlaseni(1).pdf​​​​​​​

 • Výsledky přijímacího řízení do ZŠ

  Vážení rodiče, 

  zveřejňuji výsledky zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2020

  Vysledky_prijimaciho_rizeni(6).docx​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 • Znovuotevření ZŠ pro žáky 1. stupně

  Vážení rodiče,

  v souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření dojde 25.5.2020 k znovuotevření základní školy pro žáky 1. stupně, ale za podmínek, které stanovilo MŠMT ve své metodice (ochrana_zdravi_zs.pdf). Abychom mohli stanovit bližší denní režim osobní účasti Vašich dětí ve škole, musíme vědět, zda máte o tuto službu zájem. Proto informujte třídní učitele - nejpozději do středy 13.5.2020 -  o tom, jak jste se rozhodli. Ozvěte se i v případě, že o tuto službu zájem mít nebudete. Bližší informace domluvíme následně.

 • Čestné prohlášení

  Vážení rodiče,

  kliknutím na následující odkaz si můžete vytisknout "Čestné prohlášení", které podepsané musíte odevzdat před vstupem do budovy školy. 

  priloha_cestne_prohlaseni.pdf

 • Znovuotevření provozu v MŠ

  Vážení rodiče,

  žádám Vás, abyste do čtvrtka 7.5.2020 do 12hod. napsali na mail pí uč. Červinkové (cervinkova@zs-loucen.cz) nebo zavolali na číslo 734445828, zda v období od 11.5.2020 do konce školního roku 2019-2020 bude Vaše dítě navštěvovat MŠ.

Novinky

Kontakt

 • Základní škola a mateřská škola Loučeň
  Ke Škole 381
  289 37 Loučeň
 • kancelář: telefon 325585310
  ředitel školy: Mgr. Zdeněk Kubálek
  mobil: 739572053
  zástupce ředitele: Mgr. Iveta Tomanová
  mobil: 731449119

Fotogalerie