• Provoz školy od 30.11.2020

  Od 30.11.2020 bude provoz na naší škole probíhat následovně:

  MŠ - beze změn, tj. v provozu

  ZŠ - celý 1. stupeň prezenčně (podle normálního rozvrhu), 6., 8., a 9. ročník prezenčně (podle normálního rozvrhu), 7. ročník distančně podle nového rozvrhu (viz odkaz níže); pokud i v týdnu od 7. do 11.12. se epidemiologická situace nezmění, pak prezenční výuka se bude týkat 7. ročníku a distanční 6. a 8. ročníku

  ŠD - kromě žáků 1. a 2. ročníku ještě žáci                    3.        a 4. ročníku

  ŠJ - beze změn, tj. v provozu

   

  Rozvrh_online_vyuky_30.11.-4.12..xlsx

   

   

 • Provoz škol a školských zařízení od 18.11.2020

  Vážení rodiče, 

  v souvislosti s novými pokyny ministerstva školství bude provoz na naší škole od 18.11.2020 probíhat následovně:

  • provoz MŠ zůstává nezměněn
  • provoz ZŠ je povolen pouze pro žáky 1. a 2. ročníku - každý den pouze dopolední blok v rozsahu 4 vyučovacích hodin
  • ŠJ v provozu
  • provoz ve ŠD je umožněn pouze pro žáky 1. a 2. ročníku

  Kompletní informace z MŠMT: 

  Informace_k_provozu_skol.pdf


 • Přerušení dodávky elektrického proudu - změna

  Plánované přerušení dodávky elektrického proudu na Loučeni dne 3.11.2020 bylo společností ČEZ Distribuce zrušeno. To znamená, že MŠ a ŠJ budou v provozu, distanční online vzdělávání bude probíhat.

 • Prostředky školy pro online výuku

  Vážení rodiče,

  informuji Vás, že škola v současné době nedisponuje prostředky pro online výuku (notebooky, tablety), které by mohla zapůjčit žákům. Děkuji za pochopení.

 • Online výuka

  Vážení rodiče, žáci,

  v následujícím odkazu je vytvořený rozvrh pro online výuku od 2.11.2020.

  Rozvrh_online_vyuky_platny.xlsx

  Rozvrh_online_vyuky_platny.pdf

 • Přerušení dodávky elektrického proudu

  V úterý 3.11.2020 bude v celé Loučeni přerušena dodávka elektrického proudu. V této souvislosti bude provoz v MŠ a ŠJ v tento den přerušen. Dále nebude probíhat ani online výuka žáků ZŠ.

 • Provoz organizačních jednotek od 14.10. do 23.10.2020

  Vážení rodiče,

  v souvislosti s novými vládními opatřeními, která vstupují v platnost 14.10.2020, bude provoz organizačních složek na naší škole probíhat následovně:

  Mateřská škola - v provozu, beze změny

  Základní škola - žáci 1. a 2. stupně se vzdělávají povinně distančním způsobem

  Školní družina - provoz přerušen

  Školní jídelna - v provozu, beze změn

   

  Hlavním komunikačním prostředím mezi žáky, školou a rodiči je EDUPAGE. Po vzájemné dohodě a vzhledem k výsledku průzkumu školy o možnostech komunikačních technologií každého žáka, je možno využívat i jiný způsob distančního vzdělávání (např. Microsoft Teams).

 • On line výuka

  Vážení rodiče,

  připomínám, že v týdnu od 26.10. do 30.10.2020 výuka na ZŠ neprobíhá (26. a 27.10. volné dny ministra školství, 28.10. státní svátek, 29. a 30.10. podzimní prázdniny). Vzhledem k vývoji epidemiologické situace v souvislosti s covid-19 se dá předpokládat, že nouzový stav bude prodloužen a osobní přítomnost žáků ve škole bude opět zakázána. Na toto období bude sestaven speciální rozvvrh na on line výuku, který zveřejníme v příštím týdnu.

  Dále informuji, že provoz MŠ a ŠJ bude ve dnech 26., 27., 29., 30.10. nepřerušen.

 • Provoz školy od 12.10. do 25.10.2020

  Vážení rodiče,

  na základě krizového opatření vlády bude provoz naší školy a školských zařízení probíhat takto:

  • mateřská škola beze změn
  • 1. stupeň beze změn
  • 2. stupeň - v týdnu od 12.10. do 16.10. budou docházet do školy pouze žáci 6., 7.A, 7.B třídy; žáci 8. a 9. třídy se budou povinně vzdělávat distančním způsobem, další týden se situace obrátí
  • školní družina beze změn
  • školní jídelna beze změn (přísnější hygienická opatření)
  • ruší se kroužky, plavecký výcvik
  • na dny 26. a 27.10. ministr školství vyhlásil volné dny, 28.10. je státní svátek, 29. a 30.10. podzimní prázdniny
 • Postup zákonných zástupců při podezření na virové onemocnění

  Vážení rodiče,

  vzhledem k přetíženosti ordinací praktických lékařů pro děti a dorost a ke snaze o jednotný způsob řešení Vám předkládám základní informace a algoritmus Vašich kroků při podezření na virové onemocnění Vašich dětí.

  A_-_1._Osetreni_deti_po_1.9.2020._SPLDD_-_verze_4.9.2020.pdf

  A_-_2._Graf_-_osetrovani_deti_po_1.9.20.pdf​​​​​​​

 • Metoda CLIL na ZŠ Loučeň

  Rádi bychom vás informovali, že na naší škole zařazujeme do výuky některých předmětů metodu CLIL. Při této metodě dochází k propojení výuky cizího jazyka s výukou jiných předmětů.

  Využíváme formu „Language Showers“ (jazykové sprchy), která spočívá v krátkém procvičení již známé slovní zásoby, v používání některých materiálů a jazykových struktur nebo v zařazení různých herních aktivit v cizím jazyce v nejazykových předmětech.

  Tato metoda umožňuje žákovi častější používání cizího jazyka, čímž se zlepšují jeho jazykové dovednosti.

 • Mimořádné opatření od 10.9.2020

  Ministerstvo zdravotnictví nařizuje ode dne 10.9.2020 toto mimořádné opatření:

  1. Všem osobám se s účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

  a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj); v případě budov škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a budov vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, se zákaz vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody),

  b) v prostředcích veřejné dopravy.

  Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:

  a) děti do dvou let věku,

  b) děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině

   

 • Podmínky a zásady vzdělávání ve školním roce 2020-2021

  Vážení rodiče,

  výchova a vzdělávání ve školách (MŠ, ZŠ) a školských zařízeních (ŠD, ŠJ) ve školním roce 2020-2021, v souvislosti s probíhající pandemií covid-19, bude probíhat podle povinností a pokynů MŠMT a dále s využitím doporučení ČŠI. V následující části textu jsem vybral zásadní pokyny a postupy, které se budou na naší škole uplatňovat:

  - učitelé na základě vyhodnocení probraných témat (učiva) ve 2. pololetí školního roku 2019-2020 zakotvených ve školním vzdělávacím programu rozhodnou, která případná neprobraná témata přesunou do nového školního roku, či je dokonce vypustí, aby tak zamezili přetěžování žáků

  - při vzdělávání bude maximálním způsobem respektována individualita žáka, bude kladen důraz na adaptaci žáků po návratu do školy

  - v prvních týdnech budou dosažené znalosti žáků ověřovány bez nutnosti hodnocení známkou, budou využívány zásady formativního hodnocení

  - většina aktivit, které doplňovaly výuku a byly motivací pro žáky a kde docházelo k masové účasti a vysokému sociálnímu kontaktu (projektové dny, zahraniční zájezdy, zájmové kroužky,  škola v přírodě, lyžařský výcvik, ..), minimálně v 1. pololetí nebudou organizovány nebo značně omezeny

  - pokud na základě opatření není možná osobní přítomnost většiny žáků třídy, potom poskytuje škola žákům vzdělávání distančním způsobem

  - žáci mají povinnost vzdělávat se distančním způsobem

   

  Dále škola:

  a/ zajistí stravování žáků za zvýšených hygienických podmínek

  - žákům není umožněn samoobslužný výdej (nemohou si sami odebírat příbory a skleničky)

  - použité nádobí odnášejí sami (u nižších ročníků s pomocí pracovníka školy)

  - vzhledem k omezenému počtu pracovníků školní jídelny zajišťující výdej stravy a k navýšenému počtu úkonů není umožněno následné přidávání

  b/ zajistí provoz školní družiny za zvýšených hygienických podmínek

  c/ vyčlení místnost pro žáky se zjevnými příznaky infekčního onemocnění, informuje ihned zákonného zástupce, který telefonicky kontaktuje praktického lékaře

   

  V Loučeni 31.8.2020.                                                                                                   Mgr. Zd. Kubálek

 • Režim prvního dne školního roku 2020/2021

  Vážení rodiče,

  vzhledem k opatřením ministerstva školství a ministerstva zdravotnictví, která jsou platná od 1.9.2020, bude první den nového školního roku probíhat následovně:

  - zahájení nového školního roku proběhne před hlavním vchodem do budovy školy a bude se týkat pouze prvňáčků, žáci ostatních ročníků se přemístí pod vedením třídních učitelů do svých kmenových učeben

  - všichni jsme si vědomi, že první den povinné školní docházky je pro prvňáčky a jejich rodiče významnou životní událostí, a proto nechceme, abyste o tuto radost přišli

  - je nutné dodržet nezbytná hygienická opatření, abychom maximálně eliminovali případnou infekční nákazu, proto před vstupem do budovy školy každá doprovázející osoba bude mít nasazenou ochranou roušku a ve vestibulu školy provede dizinfekci rukou

  - do učebny 1. ročníku budou mít, s ohledem na vládní opatření, přístup jen rodiče, případně jiní zákonní zástupci

  - setrvání v kmenové učebně s třídním učitelem bude na nezbytně nutnou dobu

  Chtěl bych tímto poprosit rodiče, aby toto opatření s ohledem na zdraví svých dětí a zaměstnanců školy, respektovali.

   

                                                                                                                            Mgr. Zd. Kubálek, ř.š.

 • Úřední hodiny

  Základní škola a mateřská škola Loučeň

  Loučeň 381, 289 37 Loučeň

  e-mail: kubalek@zs-loucen.cz, www.zs-loucen.cz

   

   

  ÚŘEDNÍ HODINY

  O HLAVNÍCH PRÁZDNINÁCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2019-2020

  Út  7.7.            9 – 11h.

  Po  13.7.         9 – 11h.

  Po  20.7.         9 – 11h.

  Po  27.7    .     9 – 11h.

  Po  3.8.          9 – 11h.

   Po  17.8.        9 – 11h.   

  Po  24.8.        9 – 11h.   

   

     

  Dále od 25.8. do 28.8. v době od 8.00 do 12.00h.

   

  Neodkladné záležitosti je možné konzultovat na telefonním čísle 739572053

   

                                                                                                                                      Mgr. Zdeněk Kubálek,ř.š.

 • Hodnocení výsledků vzdělávání za 2. pololetí školního roku 2019-2020

  Vážení rodiče,

  na základě vyhlášky č. 211/2020 Sb. a jednotného postupu pedagogů naší školy bude hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 2. pololetí školního roku 2019-2020 vycházet z následujících skutečností:

  • klasifikačních podkladů získaných do 10.3.2020
  • podpůrně ze vzdělávacích aktivit ve škole
  • podpůrně z distančního vzdělávání (snaha o pravidelnou a samostatnou práci, včasné odevzdávání úkolů, portfolia prací žáků)
  • podpůrně z hodnocení výsledků vzdělávání žáka za 1. pololetí
  • respektování rozdílných individuálních podmínek na domácí přípravu
  • pro hodnocení bude použita klasifikace (klasifikační stupně)

   

 • Předávání vysvědčení

  Vážení rodiče,

  níže uvádím pokyny MŠMT k předávání vysvědčení na konci školního roku (pouze základní informace). 

  • povinnost předložení čestného prohlášení u žáků, kteří ho doposud neodevzdali

  • předání vysvědčení se mohou účastnit všichni žáci bez omezení počtu a skladby skupin

  Na naší škole se bude předávat vysvědčení v pátek 26.6.2020 od 7.30 do 8.15h.

   

 • Kritéria pro přijetí do ŠD

  Dodatek č. 1/2020

   

  ke Směrnici č. 14 ze dne 14.5.2014 – Přijímání žáků do školní družiny (kritéria pro přijetí)

   

  III. Kritéria pro přijetí žáků do ŠD

  a/   Ředitel ZŠ a MŠ Loučeň stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí žáka k zájmovému vzdělávání (školní družina), kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci žáků překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu žáků pro školní družinu:

   

  1. Žák se vzdělává v prvním až čtvrtém ročníku ZŠ Loučeň.
  2. Dojíždějící žáci 5.ročníku, kteří čekají na nejbližší autobusový spoj (po vyučování), nebo o přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučovacím blokem, případně při čekání na zájmový kroužek.

   

  • Při rozhodování o přijetí žáka do ŠD bude ředitel ZŠ a MŠ Loučeň brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1) až 2). 

   

  IV.  Závěrečné ustanovení

  Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1.6.2020 a ruší Dodatek  č. 3/2017.

   

  Mgr. Zd. Kubálek, ř.š.

 • Provoz o hlavních prázdninách

  V odkazu níže je rozpis provozů všech organizačních jednotek.

  Provoz_o_hlavnich_prazdninach_2019-2020.docx​​​​​​​

 • Vzdělávací aktivity žáků 2. stupně

  Vážení rodiče žáků 2. stupně, 

  v souvislosti s aktuálním mimořádným opatřením (aktualizováno 27.5.2020) a možnostmi školy Vás informuji o režimu Vašich dětí od 8.6.2020.

  • žáci 9. ročníku ukončí nastavený režim konzultací (M, Čj) k přípravě na přijímací řízení na SŠ ke dni 5.6.2020
  • distanční vzdělávání pro všechny žáky 2. stupně bude ukončeno 12.6.2020

  Od 8.6.2020 bude žákům 2. stupně umožněna přítomnost ve škole z těchto důvodů:

  • individuální či skupinové konzultace pouze v předem domluvených dnech (informace od TU)
  • vyzvednutí školních potřeb a jiných osobních věcí, odevzdání klíčů od šatních skříněk
  • odevzdání a převzetí učebnic
  • doplacení, případně vrácení peněz za neposkytnuté služby
  • třídnické hodiny
  • předání vysvědčení

  Uvedené možnosti mají občasný a krátkodobý charakter.

  Přesný harmonogram bude včas zaslán třídním učitelem.

  Při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení.

Novinky

Kontakt

 • Základní škola a mateřská škola Loučeň
  Ke Škole 381
  289 37 Loučeň
 • kancelář: telefon 325585310
  ředitel školy: Mgr. Zdeněk Kubálek
  mobil: 739572053
  zástupce ředitele: Mgr. Iveta Tomanová
  mobil: 731449119

Fotogalerie